Energia Mareomotriu i Centrals de Cicle Combinat
Energia Mareomotriu i Centrals de Cicle Combinat

- Energia de les marees
- L'Energia de les onades
- Energia Térmica Maritima
- Com funciona una central de cicle combinat
- Incomvenients per al medi ambient
- Bibliografia
ENERGIA MAREOMOTRIU:

L’enorme potencial energètic tancat en el moviment perpetu de les aigües dels oceans ha inspirat durant segles als inventors; molts projectes van quedar sense realització a causa de les dificultats degudes a les condicions atmosfèriques adverses als efectes corrosius de l’aigua salada sobre les parts metàl.liques, als elevats costos i a les pèrdues que es produeixen a les transferències d’energia elèctrica desde els punts de producció en mar obert a les bases de utilització situada a la terra.
Els mars i els oceans són immensos col.lectors solars, dels quals es pot extreure energia d’orígens diversos.
-La radiació solar incident sobre els oceans, en determinades condicions atmosfèriques, dóna lloc als gradients tèrmics oceànics (diferència de temperatura) a baixes latituds i profunditats menors de 1000 metres.
-La interacció dels vents i les aigües són responsables de l’oleatge i de les corrents marines.
-La influència gravitatorial dels cossos celestes sobre les masses oceàniques provoca marees.
imagen
CENTRALS DE CICLE COMBINAT:

Les centrals tèrmiques de cicle combinat, com les centrals tèrmiques, generen energia elèctrica cremant combustible, però la seva eficiència és molt més alta, donada la moderna tecnologia emprada.
En aquestes centrals el combustible es crema a l'interior d'una turbina de gas, molt semblant a les dels avions a reacció. El moviment de la turbina es transmet a un primer alternador que genera electricitat. Amb els gasos calents producte de la combustió del gas es produeix vapor com en una central tèrmica convencional, que genera electricitat a un segon alternador. La combinació dels dos sistemes de producció permeten a aquestes centrals arribar a rendiments del 68%, molt més alts que en el cas de les antigues centrals tèrmiques.
imagen
imagen
imagen
imagen
imagen
imagen